In blik achter de skermen

In soad minsken dreame derfan om akteur te wêzen. Oaren bliuwe (en sjogge) leaver efter de skermen. Sjoch ris om it hoekje fan in repetysjelokaal, rin troch de ferskate ôfdielingen, fiel oan de kostúms, ferwûnderje dy oer alle technyk en rûk oan it krekt makke dekôr.

Koartsein: sjoch en meitsje mei wat der allegear gebeurt by Tryater.


Genietsje mei de learlingen fan in boeiende rûnlieding achter de skermen fan Tryater. Wêr mooglik mei repetysjebesite.

Kapasiteit

+/- 25 per rûnlieding

Duer

minimaal 60 minuten

Lokaasje

by Tryater

Priis

€ 3,- (ynkl. BTW per dielnimmer)

Perioade

op oanfraach, it hiele  jier troch

Nim kontakt op mei

sytse@tryater.nl

of belje 0582882335

Edukaasje

‘Spelen is de hoogste vorm van onderzoek’, sei Albert Einstein. Do eksperimentearrest, ûndersikest, ferkenst grinzen en ûntdekst mooglikheden. Teater giet oer dy iepen blik, oer keunst en útprebearjen. Oer lol en lef. Teater prikkelet dyn rjochterharsenhelte, dyn ynsjoch, ferbylding, kreativiteit en dyn fermogen om problemen op te lossen.

Lesbrief

> Klik hier voor de lesbrief

Worksjops op maat

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

Teater, hoe wurket dat?

Ynspirearjende worksjops oer hoe’t je kreativiteit, taal, ferhaal en ferbylding mei elkoar ferbine kinne.

Wy Spylje

Tryater ontwikkelde met Wy Spylje een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomsten bij Tryater oefen je met de methode en werkvormen.

In blik achter de skermen

Wy sette ús glêzen doarren iepen en litte dy de wrâld fan teater sjen.